Όροι & Προϋποθέσεις


Η υπηρεσία iWhiz (η «Υπηρεσία»), διατίθεται από την εταιρεία ΜΤΝ, η οποία είναι ιδιοκτήτρια, διαχειρίζεται και λειτουργεί την Υπηρεσία, η οποία έχει ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση μαθητών ηλικίας 12-16 χρονών σε θέματα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου προσφέροντάς τους μια ευχάριστη ενασχόληση μέσα από ένα παιχνίδι ερωτήσεων. Η ενεργοποίηση της Υπηρεσίας, προϋποθέτει τη ρητή συμμόρφωση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ακόλουθων όρων, κανόνων και προϋποθέσεων, οι οποίοι διέπουν τη χρήση της εν λόγω Υπηρεσίας. Πρόσβαση στην Υπηρεσία iWhiz , δύναται να έχουν αποκλειστικώς και μόνο οι μαθητές σχολείων ηλικίας από 12 μέχρι 16 χρονών.

H Υπηρεσία θα διατίθεται στους μαθητές δωρεάν.

Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του εν γένει περιεχομένου της Υπηρεσίας και δη επί των ονομάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων, λογοτύπων, φωνογραφημάτων, πληροφοριών, δεδομένων, εικόνων, κλπ. που κάθε φορά περιέχονται ή διακρίνονται με οποιοδήποτε τρόπο στο της Υπηρεσίας ανήκουν αναλόγως στην ΜΤΝ, τους συνεργάτες της, τους δικαιούχους που παρέχουν τις σχετικές άδειες ή σε τυχόν τρίτους δικαιούχους και προστατεύονται από την ισχύουσα Κυπριακή και κοινοτική νομοθεσία έναντι οιουδήποτε τυχόν χρησιμοποιεί, ιδιοποιείται, αναπαράγει, εμπορεύεται, παρεμβαίνει, μεταδίδει, αντιγράφει, μεταβιβάζει, διανέμει, αναδημοσιεύει αυτά, με οιονδήποτε τρόπο και για οιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της ΜΤΝ ή άλλου δικαιούχου, ή εν γένει τα παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα. Περαιτέρω, η ΜΤΝ επιφυλάσσεται εν γένει έναντι πάντων κάθε δικαιώματός της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Επιπλέον, τα δεδομένα της Υπηρεσίας, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική χρήση. Κάθε άλλη χρήση, αντιγραφή, έκδοση, τροποποίηση, αναδιανομή κ.λπ. απαγορεύεται ρητά από τις οικείες διατάξεις.

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, ο χρήστης ευθύνεται αναλόγως έναντι της ΜΤΝ για κάθε ευθύνη, απώλεια, κόστος ή ζημία που θα προκύψει από αυτή την παράνομη χρήση.

H ΜΤΝ δεν ευθύνεται ούτε δύναται να εγγυηθεί σε καμία περίπτωση την ασφάλεια και την αδιάκοπη και χωρίς οιουδήποτε είδους σφάλματα λειτουργία της Υπηρεσίας και των οιωνδήποτε προγραμμάτων, εικόνων, αρχείων, εγγράφων, σχετικών γραφικών κλπ., την μη ύπαρξη ιών, στα οποία τυχόν επιτρέπει την πρόσβαση στους χρήστες αυτού.

H ΜΤΝ ομοίως δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οποιοσδήποτε συγκεκριμένος υπολογιστής, φορητή συσκευή ή εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο smartphone θα είναι συμβατά με την Υπηρεσία.

Απαγορεύεται κάθε παράνομη ή αντισυναλλακτική χρήση της Υπηρεσίας, καθώς και κάθε χρήση αντίθετη προς οποιαδήποτε διάταξη της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας, ιδίως της αφορώσας στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και προς τους παρόντες όρους, στους οποίους λογίζεται ότι προσχωρούν ανεπιφύλακτα οι χρήστες αυτού. Επίσης, απαγορεύεται κάθε ενέργεια και παράλειψη που καθιστά ή δύναται να καταστήσει δυσχερή ή αδύνατη την ορθή και ομαλή λειτουργία της εν λόγω Υπηρεσίας, για την οποία ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικώς ο μαθητής/χρήστης.


ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η MTN διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την πρόσβαση στην Υπηρεσία, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση από το χρήστη των ανωτέρω όρων, ή οποιασδήποτε διάταξης της ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης, η MTN δύναται οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να μεταβάλλει τους όρους της παρούσας Υπηρεσίας με μόνη τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η χρήση της Υπηρεσίας μετά από την κατά τα άνω δημοσίευση, αποτελεί τεκμήριο αποδοχής από το χρήστη όλων των αλλαγών, τροποποιήσεων ή διαγραφών. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων θεωρηθεί άκυρη από οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό ή από τελικό Διάταγμα του Δικαστηρίου, η εν λόγω ακυρότητα δεν θα επηρεάζει την εκτέλεση τον υπόλοιπων όρων και προϋποθέσεων. Το βραβείο δεν μεταβιβάζεται και/ή εξαργυρώνεται και/ή ανταλλάσσεται με οτιδήποτε άλλο.

Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ο μαθητής έχει κάνει εγγραφή.